Ban Chăm sóc Sức khỏe Doanh nhân và Cộng đồng

Nghiên cứu các vấn đề về sức khỏe;

Truyền thông về Chăm sóc sức khỏe Chủ động và Y học phòng bệnh.

Các chương trình chăm sóc sức khỏe cho Doanh nhân và Cộng đồng