Hoạt động của Ban Lãnh đạo Viện

Các hoạt động Xúc tiến thương mại, Kết nối giao thương trong và ngoài nước.

Hoạt động của Hội Doanh nhân Tư Nhân Việt Nam khu vực phía Nam

Các hoạt động cộng đồng Doanh Nhân trẻ