CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

CHỨC NĂNG

Đào tạo, bồi dưỡng, kiến thức phát triển cho Doanh nhân; Nghiên cứu về Doanh nhân Việt Nam trong cơ chế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế; Nghiên cứu khoa học, công nghệ phục vụ phát triển Doanh nhân, chuyển giao khoa học công nghệ; Tham mưu tư vấn các vấn đề về kinh tế – xã hội nhằm phát triển đội ngũ Doanh nhân Việt Nam; Hợp tác quốc tế về các vấn đề liên quan đến đào tạo phát triển chất lượng Doanh nhân; Phản biện xã hội về nghiên cứu triển khai, chuyển giao khoa học công nghệ, đào tạo và phát triển Doanh nhân.

NHIỆM VỤ

Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp về khoa học kỹ thuật, công nghệ, kỹ năng quản trị nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Doanh nhân và thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ cũng như dịch vụ nghiên cứu khoa học công nghệ; Đào tạo bồi dưỡng kiến thức về quản trị doanh nghiệp, kinh nghiệm sản xuất kinh doanh cho Doanh nhân; Tư vấn và thực hiện các dịch vụ tư vấn về các vấn đề kinh tế – xã hội; Hợp tác với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, các trường đại học trong và ngoài nước liên kết đào tạo bồi dưỡng cho Doanh nhân để thực hiện chức năng và nhiệm vụ của Viện theo qui định của pháp luật và Điều lệ của Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam; Nghiên cứu về đội ngũ doanh nhân, văn hóa Doanh nhân.

TẦM NHÌN, SỨ MỆNH VÀ GIÁ TRỊ CỐT LÕI