GIỚI THIỆU VIETD

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NHÂN VIỆT NAM

MORE THAN LEARNING

VIETD – VIỆN ĐÀO TẠO & PHÁT TRIỂN DOANH NHÂN VIỆT NAM

Được thành lập theo Quyết định số 01/QĐ-HDNVN ngày 09/01/2015 do Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam cấp;

Giấy phép đăng ký hoạt động số A-1281 cấp ngày 26/03/2015 do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp.

Viện Đào Tạo Và Phát Triển Doanh Nhân Việt Nam

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA VIETD:

+ Hướng tới việc góp phần tạo dựng một cộng đồng doanh nhân tỉnh thức, thấu hiểu rõ về bản thân, doanh nghiệp và sản phẩm, dịch vụ của mình.

+ Định hướng tầm nhìn, sứ mệnh và bản đồ chiến lược của người doanh nhân, doanh nghiệp trong sự thay đổi không ngừng của nền Kinh tế Số.

+ Chia sẻ tư duy, tầm nhìn, ứng xử văn hóa doanh nhân, kỹ năng, kiến thức thực tiễn… để giúp cho doanh nhân, doanh nghiệp tiến tới thành công bền vững.

CHỨC NĂNG

 • Đào tạo, bồi dưỡng, kiến thức phát triển cho Doanh nhân;
 • Nghiên cứu về Doanh nhân Việt Nam trong cơ chế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế;
 • Nghiên cứu khoa học, công nghệ phục vụ phát triển Doanh nhân, chuyển giao khoa học công nghệ;
 • Tham mưu tư vấn các vấn đề về kinh tế – xã hội nhằm phát triển đội ngũ Doanh nhân Việt Nam;
 • Hợp tác quốc tế về các vấn đề liên quan đến đào tạo phát triển chất lượng Doanh nhân;
 • Phản biện xã hội về nghiên cứu triển khai, chuyển giao khoa học công nghệ, đào tạo và phát triển Doanh nhân.

NHIỆM VỤ

 • Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp về khoa học kỹ thuật, công nghệ, kỹ năng quản trị nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Doanh nhân và thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ cũng như dịch vụ nghiên cứu khoa học công nghệ;
 • Đào tạo bồi dưỡng kiến thức về quản trị doanh nghiệp, kinh nghiệm sản xuất kinh doanh cho Doanh nhân;
 • Tư vấn và thực hiện các dịch vụ tư vấn về các vấn đề kinh tế – xã hội;
 • Hợp tác với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, các trường đại học trong và ngoài nước liên kết đào tạo bồi dưỡng cho Doanh nhân để thực hiện chức năng và nhiệm vụ của Viện theo qui định của pháp luật và Điều lệ của Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam;
 • Nghiên cứu về đội ngũ doanh nhân, văn hóa Doanh nhân.

TẦM NHÌN, SỨ MỆNH VÀ GIÁ TRỊ CỐT LÕI

MỤC ĐÍCH CỦA VIETD

Giúp Doanh nhân Tỉnh thức. Bằng phương pháp chia sẻ mới mang đến cho các doanh nhân, doanh nghiệp sự trải nghiệm thực tiễn, hiểu được các quy luật vận hành của nền kinh tế số, của xã hội số, đồng thời ứng dụng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn của mỗi doanh nhân, doanh nghiệp trong thời kỳ hiện nay để đạt đến thành công trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.