KHÓA ĐÀO TẠO

XÂY DỰNG HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ

MỤC TIÊU

 • Xây dựng hệ thống Kiểm soát nội bộ nhằm ngăn ngừa, phát hiện và sửa chữa các sai phạm và rủi ro
 • Nắm vững các công cụ kiểm soát nội bộ
 • Xây dựng các quy chế, quy định và quy trình để kiểm soát hoạt động doanh nghiệp
 • Xây dựng hệ thống các Báo cáo nội bộ nhằm kiểm soát hoạt động và các chi phí
 • Triển khai thực hiện hệ thống báo cáo

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

PHẦN 1: RỦI RO KINH DOANH VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO
 • Phân loại rủi ro
 • Quản trị rủi ro
PHẦN 2: HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ
 • Khái niệm kiểm soát nội bộ
 • Ma trận kiểm soát
 • Lợi ích của hệ thống kiểm soát nội bộ
 • Các loại kiểm soát nội bộ
 • Hệ thống kiểm soát nội bộ và ISO
 • Các bộ phận của kiểm soát nội bộ
 • Các bước triển khai việc thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ tại DN
 • Những yếu tố để thực hiện kiểm soát nội bộ thành công
 • Đặc tính của hệ thống kiểm soát nội bộ hữu hiệu
 • Hình thành bộ phận kiểm soát nội bộ trong DN
PHẦN 3: CÁC THỦ TỤC KIỂM SOÁT
 • Thủ tục kiểm soát đối với chức năng quản lý tiền mặt
 • Thủ tục kiểm soát đối với chức năng quản lý tiền gởi ngân hàng
 • Thủ tục kiểm soát đối với chức năng quản lý công nợ phải thu
 • Thủ tục kiểm soát đối với chức năng quản lý nợ phải trả
 • Thủ tục kiểm soát đối với hoạt động mua hàng
 • Thủ tục kiểm soát đối với hoạt động bán hàng
 • Thủ tục kiểm soát đối với chức năng quản lý hàng tồn kho
PHẦN 4: CÁC QUY TRÌNH
 • Quy trình quản lý tiền mặt
 • Quy trình quản lý tiền gởi ngân hàng
 • Quy trình quản lý nợ phải thu
 • Quy trình quản lý nợ phải trả
 • Quy trình mua hàng
 • Quy trình bán hàng
PHẦN 6: HỆ THỐNG BÁO CÁO NỘI BỘ

I. Tổng quan

II. Quy trình thiết lập hệ thống báo cáo nội bộ

III. Báo cáo dự toán

 • Báo cáo dự toán doanh thu
 • Báo cáo dự toán sản xuất
 • Báo cáo dự toán NVL trực tiếp
 • Báo cáo dự toán nhân công trực tiếp
 • Báo cáo dự toán CPSX chung
 • Báo cáo dự toán chi phí bán hàng
 • Báo cáo dự toán chi phí QLDN
 • Báo cáo dự toán thu tiền
 • Báo cáo dự toán chi tiền
 • Báo cáo dự toán cân đối thu chi tiền
 • Báo cáo dự toán bảng cân đối kế toán

IV. Báo cáo thực hiện

1.Báo cáo tình hình tài chính

 • Nhật báo tài chính
 • Báo cáo tình hình nợ phải thu khách hàng
 • Báo cáo phân tích nợ phải thu
 • Báo cáo chấp hành định mức tồn kho
 • Báo cáo cân đối tồn kho
 • Báo cáo số ngày lưu kho
 • Báo cáo chi tiết nợ phải trả
 • Báo cáo phân tích nợ phải trả
 • Báo cáo tăng, giảm TSCĐ
 • Báo cáo tăng, giảm nguồn vốn chủ sở hữu

2. Báo cáo kết quả kinh doanh

 • Báo cáo chi tiết doanh thu
 • Báo cáo chi tiết giá vốn hàng bán
 • Báo cáo chi phí bán hàng
 • Báo cáo chi phí quản lý doanh nghiệp
 • Báo cáo chi phí sản xuất
 • Tính giá thành sản phẩm
 • Báo cáo kết quả kinh doanh
 • Báo cáo bộ phận
 • Báo cáo tình hình lao động và năng suất lao động

V. Báo cáo biến động thực tế so với dự báo

1.Báo cáo phân tích lợi nhuận và CPSX kinh doanh :

 • Phân tích các nhân tố ảnh hưởng lợi nhuận thực hiện
 • Phân tích biến động chi phí NVL trực tiếp
 • Phân tích biến động chi phí NC trực tiếp
 • Phân tích biến động biến phí SX chung
 • Phân tích biến động định phí SX chung
 • Phân tích biến động chi phí bán hàng
 • Phân tích biến động chi phí quản lý DN

2. Phân tích mối quan hệ chi phí-khối lượng-lợi nhuận

3. Phân tích một số quyết định ngắn hạn

 • Chấp nhận hay không một đơn đặt hàng với giá giảm? (Đơn đặt hàng đặc biệt)
 • Ngừng hay không việc sản xuất kinh doanh một ngành hàng? (Đóng cửa một ngành hàng)
 • Xác định cơ cấu sản phẩm sản xuất và tiêu thụ để doanh nghiệp đạt lợi nhuận tối đa.

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

VẤN ĐỀ THỰC TẾ

GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

COACHING SAU ĐÀO TẠO

TS. Nguyễn Quyết Chiến
Cố vấn cao cấp, Phó Viện trưởng

 • Cố vấn cao cấp Công ty CP Nhựa Duy Tân
 • Phó Viện trưởng Viện Đào tạo và Phát triển Doanh nhân Việt Nam
 • Tham gia hội đồng cấp cơ sở chấm luận án Tiến sỹ Trường Đại học kinh tế (năm 2008), đề tài “ Một số biện pháp phát triền các Khu CN tại Thành phố Cần Thơ đến năm 2015 “
 • Những giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu gốm sứ tại Tỉnh Đồng Nai vào thị trường EU(năm 2007)
 • Những giải pháp phát triển loại hình hàng không giá rẻ (năm 2007)
 • Chiến lược phát triển của Chi nhánh Ngân hàng đầu tư và phát triển tỉnh Bình Dương đến năm 2015 (năm 2008)
 • Chiến lược kinh doanh của Sfone từ 2010-2014 (2009)
 • Tham gia hướng dẫn và chấm khoá luận tốt nghiệp Đại học tại Trường ĐH Tôn Đức Thắng và ĐH Hùng Vương
 • Tham gia thỉnh giảng từ năm 1997 đến nay tại các trường Đại học tại TP. Hồ Chí Minh
 •  và các chương trình đào tạo ngắn về quản trị tài chính, quản trị kinh doanh, các lớp Kế toán trưởng
 • Những giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại TP HCM đến năm 2010 (năm 2006)
 • Tham gia hướng dẫn các Luận văn cao học Trường Đại học kinh tế TP HCM:
 • Giảng viên bộ môn tài chính của chương trình Business Edge (MPDF)

MỘT DOANH NGHIỆP CÓ BỀN VỮNG CHỈ KHI NỘI BỘ ĐƯỢC XÂY DỰNG CÓ HỆ THỐNG ĐỂ KIỂM SOÁT CÁC RỦI RO

LỊCH HỌC

+ Thời lượng: 4 buổi

+ Buổi tối: từ 18g-21g

+ Hoặc T7 & CN : 8g30-11g30 & 13g30-16g30

HỌC PHÍ

2.000.000 VNĐ

ƯU ĐÃI

Giảm 10% khi đăng ký trong tháng 2

ĐỊA ĐIỂM LIÊN HỆ

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN